บริษัท เวอร์เบิล จำกัด
บริษัท เวอร์เบิล จำกัด (Verbal Co.,Ltd.) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตหลากหลายรูปแบบ ตอบสนองต่อตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรด้านไอทีที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า การสร้างเว็บไซต์ให้แก่ลูกค้าสำหรับทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตที่สะดวกรวดเร็ว การดูแลรับฝากเว็บไซต์ ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและฐานข้อมูลของลูกค้าบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและมีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์ยาวนานของทีมงานบุคลากรมืออาชีพ